SCWEW

We wrześniu odbyły się szkolenia oraz spotkania dla Grantobiorców. Były to niezwykle cenne spotkania ze względu na możliwość poznania doświadczeń i zaangażowania w proces działań na rzecz edukacji włączającej. Liderzy pogłębili posiadaną wiedzę oraz wzmocnili kompetencje niezbędne w pełnieniu przez nich funkcji liderskich. Pozwoliło to na poznanie specyfiki i warunków, w jakich działać będzie każdy ze SCWEW-ów, ale też rozmowy o barierach, które mogą zaburzać sprawne działanie SCWEW i podjęcia działań w celu ograniczenia istniejących zagrożeń. Szczególne miejsce zajęły sprawy związane z upowszechnieniem informacji o realizowanych działaniach, zakładanych efektach oraz odbiorze działań w lokalnych środowiskach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *