SCWEW

Współpraca i komunikacja zespołu SCWEW z przedszkolami i szkołami ogólnodostępnymi polega m.in. na:

  • pomocy w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów,
  • doborze efektywnych metod pracy i środków dydaktycznych,
  • pomocy w opracowywaniu i realizowaniu programu wczesnego wspomagania rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka,
  • ocenie potrzeby i doboru spersonalizowanego sprzętu, urządzenia lub pomocy dydaktycznych, przygotowania zindywidualizowanej (zgodnie z potrzebami przedszkola i szkoły ogólnodostępnej) oferty szkoleniowej obejmującej szkolenia z zakresu specyfiki edukacji włączającej,
  • prowadzeniu lekcji otwartych, konsultacji, obserwacji wspierających, superwizji koleżeńskich, spotkań dla Rad Pedagogicznych, przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy potrzeb szkół, upowszechnianiu informacji o edukacji włączającej, konsultacji i spotkaniach indywidualnych i zbiorowych dotyczących uruchomienia wypożyczalni, konsultacji eksperckich, działaniach doradczo-szkoleniowych konsultacji dla rodziców – w zakresie wsparcia oraz pracy dyrektorów, nauczycieli, a także przeprowadzeniu konferencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *