SCWEW

Powiat Nowodworski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Nowym Dworze Gdańskim.

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-26

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

    1. W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych – wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą posiadały takie napisy. Do filmów sprzed 24 stycznia 2023 r. napisy będą sukcesywnie wprowadzane.
    2. Wśród opublikowanych grafik część z nich nie posiada opisu alternatywnego – brakujące opisy będą sukcesywnie wprowadzane.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-01-24.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Tatarowicz, k.tatarowicz@nowydworgdanski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 55 247 36 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dnia od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba SCWEW znajduje się w budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 52. Nie posiada ona barier architektonicznych i jest ogólnie dostępna w godzinach urzędowania. Przy wejściu głównym do budynku znajduje się podjazd dla wózka oraz winda. Wszystkie kondygnacje budynku dostępne są dla osób poruszających się na wózku. Toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajdują się na parterze i I piętrze budynku. W chwili obecnej na parkingu przy budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online