Etap I

W trakcie pierwszego etapu 10 sierpnia 2021 roku uchwałą nr 80/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zostało powołane Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Do pracy w SCWEW powołany został zespół SCWEW, który będzie dbać o prawidłowy przebieg projektu oraz zapewni pomoc i wsparcie wszystkim zainteresowanym osobom.

Przeprowadzono pogłębione diagnozy w szkołach i przedszkolu objętych wsparciem w zakresie potrzeb i możliwości edukacji włączającej. Przygotowano raporty z diagnozy pogłębionej dla każdej ze szkół/przedszkola objętego wsparciem. Lider SCWEW przeprowadził w każdej z placówek objętych wsparciem spotkanie z Radą Pedagogiczną, podczas którego wdrożył kadrę pedagogiczną szkoły/przedszkola do idei edukacji włączającej.

W ramach realizacji grantu podpisano porozumienie z Poradnią Psychlogiczno – Pedagogiczną w Nowym Dworze Gdańskim oraz placówką doskonalenia nauczycieli w celu uzyskania wsparcia w zakresie wyboru odpowiednich metod, narzędzi, szkoleń dla nauczycieli, dzieci/uczniów i rodziców uczestniczących w projekcie.

Lider SCWEW wraz z zespołem przeprowadził konsultacje indywidualne dla Dyrektorów szkół i Koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w zakresie organizacji wsparcia planowanego przez SCWEW dla danej szkoły/przedszkola.

ETAP II

W trakcie drugiego etapu przeprowadzono konsultacje eksperckie, mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkola/szkół. Konsultacje dotyczyły problemów zauważonych podczas opracowywania diagnoz wstępnych oraz problemów które rodziły się na bieżąco.

Przeprowadzono konsultacje indywidualne dla Dyrektorów szkół i Koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW w zakresie: edukacji włączającej; rozpoznawania potrzeb i możliwości ucznia ze zróżnicowanymi/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście funkcjonowania w środowisku o zróżnicowanych potrzebach; metodyki pracy szkoły włączającej; kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie opracowania procedur/niezbędnej dokumentacji oraz prowadzenia działań interwencyjnych, wynikających z zaistniałych sytuacji w szkole, dotyczących dzieci/uczniów i ich rodzin. Przeprowadzono również konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów.

ETAP III

Trzeci etap był etapem pełnym nowości! W ramach grantu Powiat Nowodworski zakupił sprzęt specjalistyczny, na który składają się: dwa zestawy terapeutyczne dla szkół podstawowych; zestaw terapeutyczny dla przedszkoli i dwa zestawy terapeutyczne dla szkół ponadpodstawowych. Po przekazaniu sprzętu uchwałą nr 21/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim powołany został Regulamin Wypożyczalni sprzętu SCWEW co zapoczątkowało uruchomieniem Wypożyczalni! Nasz zespół od razu zabrał się do pracy, testując nowy sprzęt, aby w przyszłości w jak najlepszy sposób pomóc szkołą wspieranym – do których skierowane są usługi Wypożyczalni – w doborze i prawidłowym sposobie korzystania z potrzebnych pomocy.

Zespół SCWEW zorganizował spotkania mające na celu wsparcie w opracowaniu, weryfikowaniu indywidualnych programów oraz grupowe konsultacje dotyczące doboru i dostosowania programów nauczania.

W tym etapie przeprowadzono konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i
koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Przeprowadzono również 14 konsultacji w zakresie pracy z dziećmi i rodzicami – Zespół SCWEW wsparł pracowników przedszkoli i szkół w poszerzeniu kompetencji w zakresie pracy z dziećmi i rodzicami.

Następnym krokiem podjętym przez naszych specjalistów było przeprowadzenie konsultacje w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów – zarówno online jak i stacjonarnie – dotyczących wielu ciekawych tematów, jak m.in. „Jak sobie radzić z przemocą i agresją?” czy „Wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka”. Równocześnie zabraliśmy się za przeprowadzenie rad szkoleniowych dla pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych.

Ostatnim podjętym przez nas krokiem w okresie trwania etapu III (styczeń – marzec) było przygotowanie przez eksperta ds. technologii wspomagających kadry przedszkoli i szkół do efektywnego wykorzystania
sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych.