Etap I

10 sierpnia 2021 roku uchwałą nr 80/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zostało powołane Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Do pracy w projekcie powołany został zespół SCWEW, który dbać będzie o prawidłowy przebieg projektu oraz zapewni pomoc i wsparcie wszystkim zainteresowanym osobom.

Od tego momentu ruszyliśmy pełną parą! Przeprowadziliśmy pogłębione diagnozy w szkołach i przedszkolu, które objęto wsparciem w projekcie. Następnym krokiem, było przygotowanie raportów z diagnozy pogłębionej dla każdej ze szkół/przedszkola. Te działania pomogły nam w zdobyciu wiedzy, w jakich zakresach dana szkoła będzie potrzebowała wsparcia. Nasz Lider przeprowadził w każdej z placówek objętych wsparciem spotkanie z Radą Pedagogiczną, podczas którego wdrożył kadrę pedagogiczną szkoły/przedszkola do idei edukacji włączającej.

W ramach realizacji grantu podpisano porozumienie z Poradnią Psychlogiczno – Pedagogiczną w Nowym Dworze Gdańskim oraz placówką doskonalenia nauczycieli w celu uzyskania wsparcia w zakresie wyboru odpowiednich metod, narzędzi, szkoleń dla nauczycieli, dzieci/uczniów i rodziców uczestniczących w projekcie.

Pierwszy etap realizacji grantu minął nam pracowicie. Zyskaliśmy duży ogrom wiedzy w jakich zakresach w przyszłości możemy działać, czyli – jak lepiej pomóc a to dla nas najważniejsze!

ETAP II

W drugim etapie ruszyliśmy z jeszcze większą energią do pracy.

W tym okresie przeprowadzono konsultacje eksperckie, mające charakter bezpośredniego wsparcia w trudnościach zgłaszanych przez pracowników przedszkola/szkół. Konsultacje dotyczyły problemów zauważonych podczas opracowywania diagnoz wstępnych oraz problemów, które rodziły się na bieżąco.

Konsultacje indywidualne dla Dyrektorów szkół i Koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW były kolejnym rodzajem wsparcia udzielanym przez Zespół SCWEW szkołom objętym wsparciem. Konsultacje dotyczyły tematów takich jak np. edukacja włączająca; rozpoznawanie potrzeb i możliwości ucznia ze zróżnicowanymi/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście funkcjonowania w środowisku o zróżnicowanych potrzebach, metodyki pracy szkoły włączającej, kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie opracowania procedur/niezbędnej dokumentacji oraz prowadzenia działań interwencyjnych, wynikających z zaistniałych sytuacji w szkole, dotyczących dzieci/uczniów i ich rodzin.

Kolejną niezwykle istotną rzeczą było dla Nas przeprowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów. Zajęcia te w zależności od potrzeb i możliwości były realizowane stacjonarnie, w siedzibie SCWEW, na terenie szkół wspieranych lub on-line. Mamy ogromną nadzieję, że nasza praca, udzielone wsparcie pomogło zarówno dzieciom jak i rodzicom w rozwiązaniu napotkanych problemów.

ETAP III

Trzeci etap był etapem pełnym nowości! W ramach grantu Powiat Nowodworski zakupił sprzęt specjalistyczny, na który składają się: dwa zestawy terapeutyczne dla szkół podstawowych, zestaw terapeutyczny dla przedszkoli i dwa zestawy terapeutyczne dla szkół ponadpodstawowych. Po przekazaniu sprzętu uchwałą nr 21/2022 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim powołany został Regulamin Wypożyczalni sprzętu SCWEW co zapoczątkowało uruchomieniem Wypożyczalni! Nasz zespół od razu zabrał się do pracy, testując nowy sprzęt, aby w przyszłości w jak najlepszy sposób pomóc szkołą objętych wsparciem – do których skierowane są usługi Wypożyczalni – w doborze i prawidłowym sposobie korzystania z potrzebnych pomocy. Po przetestowaniu przez Nas możliwości sprzętu, przeprowadzono spotkania dla nauczycieli szkół objętych wsparciem, w trakcie których przekazaliśmy jak prawidłowo korzystać z sprzętu oraz rozwialiśmy wszystkie pojawiające się w tym temacie wątpliwości.

Zespół SCWEW zorganizował spotkania mające na celu wsparcie w opracowaniu oraz poprawie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, które powstały w szkołach objętych wsparciem oraz grupowe konsultacje dotyczące doboru i dostosowania programów nauczania. Spotkania te były bardzo owocne, pozwoliły na opracowanie dobrych praktyk przy tworzeniu przyszłych IPET-ów.

Etap III był etapem, w którym działo się naprawdę dużo – również w tym etapie przeprowadzono konsultacje indywidualne dla dyrektorów szkół ogólnodostępnych i koordynatorów ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. Przeprowadzono również 14 konsultacji w zakresie pracy z dziećmi i rodzicami – Zespół SCWEW wsparł pracowników przedszkoli i szkół w poszerzeniu kompetencji w zakresie pracy z dziećmi i rodzicami.

Następnym krokiem podjętym przez naszych specjalistów było przeprowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów – zarówno online jak i stacjonarnie – dotyczących wielu ciekawych tematów, jak m.in. „Jak sobie radzić z przemocą i agresją?” czy „Wpływ wysokich technologii na rozwój dziecka”. Równocześnie zabraliśmy się za przeprowadzenie rad szkoleniowych dla pracowników przedszkoli/szkół ogólnodostępnych.

ETAP IV

Od początku kwietnia rozpoczęliśmy kolejny etap działań, a wraz z nim parę nowości. Oprócz kolejnej dawki konsultacji dla dyrektorów i koordynatorów ds. edukacji włączającej, dalszego wsparcia specjalistycznego dla rodziców i dzieci/uczniów oraz konsultacji eksperckich dla nauczycieli, 28 kwietnia odbyła się konferencja inaugurująca powstanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Nowym Dworze Gdańskim pn. „Szanuj, czuj, włącz się, edukuj, wychowuj…”

W spotkaniu uczestniczyli: Pani Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty, Pani Agnieszka Pietryka – Kierownik projektu oraz główny ekspert ds. procedur i realizacji projektów grantowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji, Pan Dariusz Majorek – Dyrektor Oddziału PFRON w Gdańsku, liczni przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy i pracownicy szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, Ośrodków Doskonalenia Zawodowego z Gdańska, Elbląga i Słupska, Przedstawiciele Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych z terenu województwa pomorskiego, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu. Głównym celem spotkania była prezentacja utworzonego przez Powiat Nowodworski Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej. Konferencję otworzył Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross, który przywitał wszystkich gości oraz przedstawił główne założenia realizowanego przez Powiat grantu. Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty, która odczytała list od Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka. Pani Kurator podkreśliła, iż SCWEW w Nowym Dworze Gdańskim jest jedynym, który funkcjonuje na terenie województwa pomorskiego oraz jak ważne jest propagowanie edukacji włączającej w społeczeństwie. Część merytoryczną konferencji otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Beaty Jachimczak pn.: „Nie taki diabeł straszny jak go malują” – osoby niepełnosprawne ruchowo i ich ograniczenia oraz bariery w najbliższym otoczeniu. W programie konferencji znalazły się również wystąpienia: prof. dr hab. Amadeusza Krause pn.: Edukacja włączająca – krytyczne myślenie – osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich postrzeganie przez społeczność lokalną, mgr Leszka Dowgiałło pn.: „Ucieczka czy krzyk o pomoc” – pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, Pani Agnieszki Pietryka pn.: „SCWEW – od Modelu do praktyki edukacyjnej”, Pani Małgorzaty Borowskiej – Leszczyszyn pn.: „SCWEW z perspektywy koordynatorów szkolnych”. Zwieńczeniem części merytorycznej dotyczącej SCWEW była prezentacja pn.: „SCWEW w działaniu”, którą zaprezentowali specjaliści wchodzący w skład Zespołu SCWEW w Nowym Dworze Gdańskim. W programie konferencji znalazły się również wystąpienia: Pana Dariusza Majorka – Dyrektora Oddziału PFRON w Gdańsku oraz Pani Iwony Zaborowskiej – kierownika merytorycznego OWiT w Nowym Dworze Gdańskim, którzy opowiedzieli o Centrach informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnością oraz Ośrodku Wsparcia i Testów (OWiT), który został utworzone przez Powiat Nowodworski w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił Pan Tomasz Stroynowski oraz uczniowie i absolwenci szkół z Powiatu Nowodworskiego: Magdalena Bukowska, Filip Urbaniak, Patryk Graff oraz Jacek Bednarz. Konferencję zakończyła Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski, która podziękowała wszystkim za przybycie i wspólnie spędzony czas. Wyraziła nadzieję, iż realizacja grantu przyniesie same pozytywne efekty i doprowadzi do poszerzenia współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi. Podziękowała również Zespołowi SCWEW za przygotowanie konferencji, a młodym artystom za przepiękne występy.

Konferencja była dla nas wydarzeniem stresującym, ale obfitującym w wiele nowych doświadczeń. Pomogła nam zainteresować tutejszą lokalność tematem edukacji włączającej. Konferencja była dla nas okazją do zaproszenia uczestników pobliskich szkół do udziału w utworzonej w tym kwartale sieci współpracy i samokształcenia, w ramach której przeprowadzono 3 spotkania. Spotkania te pozwoliły nam na zapoznanie się z problemami nauczycieli w innych szkołach oraz wypracowaniu nowych sposobów radzenia sobie z problemami. Na przestrzeni tych trzech miesięcy przeprowadziliśmy również 14 konsultacji dla nauczycieli szkół wspieranych.

Sieci współpracy nie były jednak jedyną nowością w tych miesiącach. Przeprowadzono tzn. obserwacje wspierające lub superwizje koleżeńskie – ich celem była obserwacja nauczycieli w trakcie lekcji. Zespół SCWEW dokonał analizy ich sposobów nauczania, podejścia do uczniów i ich traktowania pod kątem edukacji włączającej. Następnie dokonano omówienia zajęć przez członków Zespołu SCWEW co z pewnością wprowadziło świeże podejście do pewnych kwestii. W ślad za tym rodzajem wsparcia odbyły się również modelowe zajęcia. W ramach tego wsparcie Zespół SCWEW przedstawił różne formy prowadzenia zajęć w ciekawszy sposób.

Ten etap obfitował w wiele nowych doświadczeń, jak i stałych form wsparcia.

ETAP V

Etap piąty oznaczał dla nas dalszą pracę, nawet w czasie wakacji! SCWEW działał prężnie w okresie wakacyjnym, udzielając wsparcia w przedszkolach i przygotowywał się na pełen zadań wrzesień! Nowi uczniowie oznaczali nowe formy wsparcia. Chcemy wierzyć, że przy naszej pomocy ich pierwsze chwile w nowej szkole były choć odrobinę mniej stresujące. W tym etapie przeprowadzono obserwacje wspierające, konsultacje dla dyrektorów i koordynatorów, konsultacje dla nauczycieli, modelowe zajęcia, działania doradczo szkoleniowe na terenie placówek, wsparcie dla rodziców i uczniów oraz spotkanie sieci współpracy.

W tym etapie, jak i w poprzednim ruszyliśmy z promocją naszego przedsięwzięcia. W tym celu przeprowadziliśmy kampanię społeczną! Jej pierwszą częścią był zorganizowany przez nas 15 września festyn pn. „Wspólnie z niepełnosprawnością”!

🧡

ETAP VI

Zapraszamy na początek stycznia na podsumowanie działań prowadzonych w etapie szóstym!