SCWEW

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

w Nowym Dworze Gdańskim

SCWEW to nowo tworzona instytucja, powstająca na bazie szkół i placówek specjalnych, której celem jest wspieranie pracy szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniami ze SPE i podnoszeniu jakości edukacji włączającej. Docelowo planuje się stworzenie sieci Centrów Wsparcia w całej Polsce na podstawie opracowanych wytycznych i rekomendacji ilościowych i jakościowych.

Cele projektu

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów/słuchaczy ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym specjalistycznymi.

Wdrożenie modelu SCWEW do praktyki edukacyjnej umożliwia weryfikację opracowanych zasad funkcjonowania, a ponadto przyczyni się do wzmocnienia kompetencji kadry pedagogicznej.

Wykorzystanie środków finansowych zapewnia szkołom dostęp do sprzętu specjalistycznego, niezbędnego do wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka w rejonie objętym działaniem SCWEW.

Formy wsparcia

W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy itp. zostało objętych 7 placówek tj.:

 • Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach,
 • Szkoła Podstawowa w Lubieszewie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie oraz Zespół Szkół w Stegnie.

Wsparcie skierowane jest  do rodzin dzieci uczęszczających do w/w placówek.

SCWEW w NDG

W związku z projektem powołano Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą (SCWEW) działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.

W ramach projektu organizowane są konferencje poświęcone edukacji włączającej oraz kampania społeczna, której zwieńczeniem

Okres realizacji projektu:
1 września 2019 – 28 lutego 2023

Wartość projektu: 5 052 488,66 zł

Wkład EFS: 4 393 468,40 zł

Specjaliści i eksperci

 • Dudek Joanna – lider
 • Cichowska Monika
 • Chmielewska Anna
 • Chodkiewicz Karol
 • Drogosz Olimpia
 • Jachimczyk-Miller Justyna
 • Krasowska Joanna
 • Leszczyoska Elwira
 • Macieja Edyta
 • Molenda Ewa
 • Olszewska Olga
 • Skotarek Agnieszka
 • Woźniak Stanisław
 • Zakrzewska Karolina

Etap I

 • Opracowanie zasad organizacyjnych Centrum Koordynującego (CK)
 • Opracowanie modelu funkcjonowania SCWEW

Etap II

 • Utworzenie i rozpoczęcie działania Centrum Koordynującego
 • Przygotowanie Banku zasobów w obszarze „edukacja włączająca”
 • Opracowanie programów oraz przeprowadzenie szkoleń dla lidera i kadry SCWEW
 • Opracowanie pakietów szkoleniowych dla nauczycieli i kadry SCWEW
 • Organizacja spotkań informacyjno-konsultacyjnych na temat roli i zadań Centrów Wsparcia w systemie oświaty dla kadry SCWEW, szkół i JST
 • Realizacja wsparcia dla 14 SCWEW, w których przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie Modelu
 • Wypracowanie procedur i narzędzi do monitorowania oceny stopnia realizacji i efektywności działań podejmowanych przez SCWEW
 • Podjęcie działań służących monitorowaniu i ewaluacji działań

Etap III

 • Opracowanie mechanizmu i narzędzi do procesu akredytacyjnego dla SCWEW
 • Zidentyfikowanie obszarów wymagających zmian w przepisach prawa, wypracowanie rekomendacji dotyczących funkcjonowania SCWEW w systemie edukacji oraz umożliwiających ich wdrożenie do praktyki edukacyjnej
 • Opracowanie końcowej wersji Modelu SCWEW, uwzględniającego wnioski z pilotażowego wdrożenia

Dane kontaktowe SCWEW

Nowy Dwór Gdański
ul. Warszawska 52

tel. 55 247 23 21
881-199-964

e-mail: scwew@nowydworgdanski.pl
scwewndg@gmail.com

Godziny otwarcia: 8:00-15:00