Tytuł projektu grantowego

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

__________________________

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Całkowity koszt grantu

1 619 805,73 zł

Wkład EFS: 1 365 172,27 zł

Wkład BP: 254 633,46 zł

Cel główny projektu

Głównym zadaniem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju,
z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Kilka słów wstępu

28 lipca 2021 roku Powiat Nowodworski podpisał umowę o powierzenie grantu pn.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Celem głównym realizacji grantu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy, itp. zostanie objętych 7 placówek oświatowych tj.:

  • Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim;
  • Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim;
  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach;
  • Szkoła Podstawowa w Lubieszewie;
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kmiecinie;
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Marzęcinie;
  • Zespół Szkół w Stegnie.

Wdrożenie modelu SCWEW do praktyki edukacyjnej umożliwia weryfikację opracowanych zasad funkcjonowania, a ponadto przyczyni się do wzmocnienia kompetencji kadry pedagogicznej. Wykorzystanie środków finansowych zapewnia szkołom dostęp do sprzętu specjalistycznego, niezbędnego do wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka w rejonie objętym działaniem SCWEW.

Podejmowane działania w perspektywie długofalowej mają służyć wspieraniu przedszkola/szkoły w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej – budować zasady społeczeństwa włączającego.

Więcej informacji na temat projektu grantowego na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) – o projekcie – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)